NAUDOJIMO SĄLYGOS IR DUOMENŲ VALDYMO POLITIKA

Greitosios nuorodos

 

Norint gauti išsamios informacijos, siūlome perskaityti visą šią Politiką. Tačiau jei jus domina tik tam tikra informacija, galite pasirinkti konkrečią temą, spustelėdami toliau pateiktą nuorodą.

 

I. Bendrosios nuostatos

 

I/1. Operatorius

Šis tinklapis priklauso ir jį naudoja „Gerard®“ – „Roof Tile Group“ narys, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Belgijos teisinius aktus, kurios buveinė yra Belgijoje, „ROOF TILE GROUP Europe NV“ Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM (Belgija), el. pašto adresas: office@gerardroofs.eu., toliau vadinamas: Operatorius), tiesiogiai ar per įgaliotus paslaugų teikėjus.

 

I/2. Vartotojas

Vartotojas yra bet koks asmuo, kuris lankosi tinklapyje, naudojasi jo paslaugomis, kurias teikia Operatorius, nepaisant ar toks Vartotojas registravosi paskyrai, ar ne: Tam tikromis paslaugomis gali naudotis tik registruoti vartotojai.

 

I/3. Politikos apimtis ir keitimas 

Šio naudojimo ir duomenų tvarkymo politikos (toliau vadinama: „Politika“) apimtis taikoma teikiamoms paslaugoms ir duomenų tvarkymui, kuris susijęs su Operatoriaus dabartiniu tinklapiu (toliau vadinamas: „Tinklapis“).

Jei nėra priešingos nuostatos, šios Politikos apimtis netaikoma paslaugoms ir duomenų tvarkymui, kuris susijęs su rėmimu, prizų loterija ar trečiųjų šalių paslaugomis, reklamuojamomis ar kitaip pateikiamomis tinklapyje, jų kitomis akcijomis ar spausdintu turiniu. Jei nėra priešingos nuostatos, šios Politikos apimtis netaikoma tinklapių ir paslaugų teisėjų paslaugoms ir duomenų tvarkymui, kurie usiejami nuorodomis su šiuo Tinklapiu.

Operatorius turi teisę bet kada keisti šią politiką. Operatorius nėra įpareigotas siųsti vartotojams atskirus pranešimus apie pakeitimus. Norint susipažinti su atnaujinta versija, rekomenduojame reguliariai lankytis tinklapyje ir susipažinti su mūsų Politikos nuostatomis.

  

I/4. Operatoriaus veikla ir tinklapio paskirtis

Operatorius gamina ir parduoda „Regard“ stogo sistemas. 

Pagrindinis šio Tinklapio tikslas - pristatyti „Gerard“ gaminius ir sistemas bei teikiamas paslaugas. 

Tinklapyje pateikiama informacija nelaikoma pasiūlymu. Operatorius neprisiima atsakomybės, kad Tinklapyje pateikti gaminiai bus prieinami ateityje, bus teikiamas Tinklapyje nurodytas jų kiekis ir užtikrinta nurodyta kokybė.

Tinklapyje pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir jos jokiu būdu negalima laikyti Operatoriaus sutartine deklaracija, oficialiu katalogu ar naudojimo instrukcijomis.

Operatorius neprisiima jokios atsakomybės, jei Tinklapyje paskelbta informacija skiriasi nuo kitų pardavėjų skelbiamos informacijos, kuri susijusi su tais pačiais gaminiais ir paslaugomis. 

Susipažinimas su Tinklapyje skelbiama informacija nepakeičia žinių iš oficialiųjų katalogų, sietinų su gaminių ir paslaugų naudojimu ir konsultacijomis, ar kreipimosi į kitus ekspertus.

 

I/5. Taikoma teisė

Operatorius yra ekonominė bendrovė, registruota Belgijoje, kuri daugiausiai vykdo savo veiklą pagal Belgijos teisinius aktus. 

Tokiu atveju, kai turi būti taikomas konkretus įstatymas, Operatorius nustato Belgijos teisės prioritetą.

Tokiu atveju, kai numatoma teisinė vykdymo galia, Operatorius taiko išskirtinę Belgijos institucijų ir teismų jurisdikciją, sietiną su savo bendrovės buveine.

 

II. Duomenų tvarkymas

 

Operatorius apdoroja ir tvarko asmeninius duomenis tiesiogiai ar naudojantis duomenų apdorojimo specialistų paslaugomis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (ES) 2016/279 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, bei atšaukiant direktyvą 95/46/EB (Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentas arba „GDPR“).

Operatorius siekia užtikrinti, kad būtų laikomasi šių asmeninių duomenų tvarkymo principų:

- asmeniniai duomenys yra tvarkomi tik konkrečiu tiksliu;

- kiekvienas duomenų tvarkymo etapas atitinka šį tikslą, įskaitant tvarkomų duomenų apimtį;

- asmeniniai duomenys renkami ir tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

- duomenys yra tikslūs, baigti ir atnaujinti;

- jei nereikia nustatyti suinteresuoto asmens tapatybės, duomenų tvarkymas keičiamas tokiu būdu, kad nebūtų galima nustatyti konkretaus asmens tapatybės remiantis turimais duomenimis;

- atitinkamai galioja suinteresuoto asmens teisės.

 

II/1. Operatoriaus renkami asmeniniai duomenys 

Remiantis mūsų bendrove, asmeniniai duomenys žymi informacija, pagal kurią galima nustatyti jūsų tapatybę ar leidžia mums susisiekti su jumis, pav.: jūsų vardas ar el. pašto adresas. Mūsų renkami asmeniniai duomenys gali būti skirstomi į šias kategorijas:

 A) Automatiškai renkama informacija

Kai lankotės mūsų tinklapyje, tam tikra informacija renkama automatiškai naudojantis įrenginiu. Tam tikrose šalyse, įskaitant Europos Sąjungos ir/arba Europos Ekonominė Erdvė („ES“/„EEE“) šalis, apibrėžta informacija gali būti laikoma asmeniniais duomenimis remiantis atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų sąlygomis. 

Pvz.: IP adresas, jūsų naudojamo įrenginio tipas, unikalusis įrenginio kodas, naudojamos naršyklės tipas, jūsų geografinė vietovė (t. y. vietovė pagal šalį ar miestą) ir kita techninė informacija laikoma tokia. Taip pat galime rinkti duomenis, kaip įrenginys sąveikauja su mūsų tinklapiu, įskaitant puslapius, kuriuos norėjote pasiekti, ir nuorodas, kuriomis lankėtės.

Renkant šiuos duomenis, galime geriau pažinti mūsų tinklapių lankytojus, kai jie išeina ir kuriais mūsų tinklapio puslapiais jie labiausiai domisi. Ši informacija naudojama tik vidinės analizės tikslais pagal anksčiau nurodytas sąlygas, kad galėtume tenkinti savo lankytojų interesus ir gerinti mūsų tinklapių kokybę.

Galime rinkti kai kuriuos iš šių asmeninių duomenų slapukais ir panašiomis sekimo technologijomis, kurių sąlygos pateiktos mūsų Slapukų politikoje.

B) Jūsų savanoriškai teikiami asmeniniai duomenys: 

Kai kurie mūsų Tinklapio skirsniai apima paslaugas, kuriomis naudotis galite užpildę asmeninius duomenis. Pvz.: Stogo kalkuliatoriaus, Stogo simuliatoriaus ar Ieškoti stogo dangos eksperto savybėmis, tuo atveju, jei siunčiame užklausą dėl pasiūlymo. Jei „Ieškoti stogo dangos eksperto“ atveju pateiksime tik vietovės duomenis, nenurodydami konkretaus adreso, tokia informacija nebus laikoma „asmeniniais duomenimis“, nes jos nepakanka jūsų tapatybei nustatyti. Be to, net jei pateiksite savo pilną adresą, ši informacija bus naudojama tik surasti artimiausią jūsų įvestuoju adresu stogo dangos ekspertą, ir šie duomenys nebus naudojami jūsų tapatybei nustatyti. 

Maloniai pranešame, kad nereikia registruoti norint apsilankyti mūsų Tinklapyje, bet kai kurios paslaugos prieinamos tik registruotiems vartotojams, tokioms kaip „Roofnet Program“, kalkuliatorius ar „Gerard architektų pagalbiniai puslapiai“. Asmeninių duomenų apimtis, kurie renkami iš registruotų vartotojų, taip pat visa susijusi informacija, sietina su tokių duomenų apdorojimu prieinama atlikus registracijos procedūrą.

 

II/2. Asmeninių duomenų apdorojimo paskirtis ir teisinė bazė

Naudojame apie jus surinktus asmeninius duomenis dėl įvairių priežasčių, įskaitant šias:

- Norint mums atsakyti į jūsų galimas užklausas ar pateikti jūsų pageidaujamos informacijos.

- Mūsų paslaugų naudojimo, rėmimo, suasmeninimo, palaikymo ir gerinimo tikslais.

- Laikantis galiojančių teisinių reikalavimų, sutarčių ir gairių.

- Siekiant išvengti, nustatyti, ištirti ir reaguoti į galimus ar faktinius reikalavimus, įsipareigojimus, draudžiamą elgesį ar nusikaltimus ir gintis nuo tokių apraiškų.

- Vykdant papildomus veiksmus, laikomasi šios Politikos nuostatų.

Duomenų apdorojimo teisė bazė:

„GDPR“ 6.1 str. f) dalis: Operatoriaus teisinis interesas - slapukų funkcijų naudojimo atveju 

„GDPR“ 6.1 str. b) dalis: imtis reikiamų veiksmų sudarant sutartį - tuo atveju, jei siunčiate užklausą dėl pasiūlymo, pasinaudoję Stogo kalkuliatoriaus< stogo simuliatoriaus savybėmis ar ieškote savo stogo dangos eksperto

„GDPR“ 6.1 str. a) dalis: sutinkate su duomenų apdorojimu - ypač tais atvejais, kaip nurodyta konkrečių duomenų apdorojimo politikos kryptyse 

Registruotų vartotojo paskyrų atveju (tokių kaip https://architects.gerardroofs.eu/, http://calculator.gerardroofs.eu/ ar „Roofnet Program“), duomenų apdorojimo tikslai, taip pat tokio apdorojimo teisinė bazė nurodyta atitinkamose duomenų apdorojimo politikos kryptyse.

Be to, papildomų duomenų tvarkymas gali būti susijęs su tam tikromis paslaugomis. Kiekvienu atveju, Operatorius pateiks reikiamos informacijos apie šių duomenų tvarkymo ypatumus.

 

II/3. Prieiga prie tvarkomų duomenų, jų siuntimas ir naudojimas

Tinklapiu surinkti asmeniniai duomenys gali būti prieinami duomenų apdorojimo specialistams, tokiems kaip žiniatinklio paslaugų teikėjai ar rinkodaros bendrovėms. Duomenų apdorojimo specialistai yra įgalioti tik įgyvendinti Operatoriaus sprendimus pagal Operatoriaus instrukcijas.

Taip pat galime perduoti asmeninius duomenis šiems adresatams:

- Susijusioms bendrovėms:

Galime bendrinti asmeninius duomenis su mums vadovaujančiomis bendrovėmis arba su kuriomis palaikome valdymo ryšius (pvz.: įmonėmis, kurios prižiūri ar vadovauja mūsų bendrovei, arba turime bendrąją vadovybę, ar kuri prižiūri ar vadovauja mūsų bendrovei) - toliau vadinamas: filialas. 

Įskaitant duomenis, į kuriuos atkreipiame dėmesį, ar kurie susiję su mūsų ar mūsų filialų naudojamais tinklapiais.

- Konkrečiais paslaugų teikėjais:

Galime bendrinti jūsų asmeninius duomenis su bendrovėmis, kurios teikia mums paslaugas, todėl galime vykdyti savo įsipareigojimus ir informuosime apie tai, pvz.: vykdant užsakymus, pristatant siuntas, siunčiant pašto siuntas ir el. pašto pranešimus, analizuojant klientų duomenis, teikiant paramą rinkodaros specialistams, tiriant galimą apgaulingą veiklą, atliekant klientų apklausas ir teikiant klientui paslaugas.

- Elgsenos reklamos teikėjams:

Retkarčiais galime leisti įmonėms, kurios laikomos trečiosiomis šalimis, kurios naudoja elgsenos reklamą, naudotiną jų technologijai, kad būtų renkama informacija, prieinama ir sietina su mūsų tinklapio lankymu ir naudojimu, kad būtų skatinama su produktais ir paslaugomis sietina jus dominanti rėmimo veikla. Šie suasmeninti reklamos skelbimai gali būti teikiami mūsų tinklapiuose, taip pat kituose tinklapiuose.

- Siekiant laikytis bet kokios kitos šalies teisinių įsipareigojimų:

Jūsų asmeniniai duomenys gali būti bendrinami su kita trečiąja šalimi, kad būtų vykdomi teisiniai įsipareigojimai (ar dalyvavimas teismo procesuose), kad galėtume ginti savo bendrovę, mūsų darbuotojus, agentus, klientus, lankytojus ir filialus nuo apgaulės ar tokios galimybės; ar kiek sutinkate su tuo.

Asmeninių duomenų gavėjai ar gavėjų kategorijos, surinktos registruotų vartotojų paskyromis, atskleidžiami pagal atitinkamų duomenų privatumo politikos kryptis.

 

II/4. Duomenų tvarkymas rėmimo ir tyrimo tikslais

Remiantis Vartotojo išankstiniu sutikimu, Operatorius gali naudoti atitinkamo vartotojo įvestus kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį, kitus ID kontaktams palaikyti), siunčiant elektroninį pranešimą vartotojui, sietiną su Operatoriumi, Operatoriaus veikla, taip pat Tinklapio rėmimo tikslais, naujienų biuleteniu apie paslaugą, ar laišku, įskaitant reklamą ir informacija susisiekti su su juo.    

Operatorius gali naudoti tvarkomus duomenis apklausų, rinkos tyrimų, tyrimo mėginio rinkimo ir kreipimosi į vartotojus dėl tyrimo atlikimo tikslais.

 

II/5. Asmeninių duomenų išsaugojimas

Jei kitaip nenurodyta ar nenumatyta galiojančiuose teisės aktuose, surinktus asmeninius duomenis saugome 5 metus.

Jei vartotoją ir Operatorių sieja civilinis teisinis santykis, asmeninių duomenų tvarkymui taip pat taikomos civilinės teisės nuostatos. Šiuo atveju, asmeniniai duomenys tvarkomi pagal civilinės teisės reikalavimus ar šią teisinę bazę. Jei buvo pradėta oficiali procedūra ar teismo procesas dėl neteisėto vartotojo veiksmo, norint sėkmingai tai išspręsti, Operatorius gali tvarkyti šiuos duomenis atsižvelgiant į šią teisinę bazę.

Jei mums nebereikia apdoroti jūsų asmeninių duomenų, kad galėtume vykdyti savo veiklą, tada juos pašalinsime ar jie taps anoniminiai, arba jei tai neįmanoma (pvz.: kadangi jūsų asmeniniai duomenys buvo saugomi išsaugotuose archyvuose), tada saugosime šiuos asmeninius duomenis saugiai ir izoliuotai nuo kitos duomenų apdorojimo veiklos, kol bus galima juos pašalinti.

Bet kokiu atveju, šaliname įvestus duomenis, jei: 

- jų tvarkymas yra neteisėtas ar šalinimas numatytas pagal įstatymus;

- susijęs asmuo to pageidauja;

- duomenys - nepilni ar netikslūs ir jų neįmanoma naudoti;

- daugiau nebeegzistuoja duomenų tvarkymo tikslas;

- tai nurodė kompetentinga institucija ar teismas.

 

II/6. Susijusių duomenų apsaugos įsipareigojimai ir parinktys

Jums gali būti teikiama prieiga prie jūsų asmeninių duomenų, kuriuos surinkome internetu, ir saugoti naudojant bendrai priimtus naujinimo būdus. Norint naujinti, taisyti ar šalinti šiuos duomenis, susisiekite su mumis pirma nurodytu adresuar el. paštu adresu:office@gerardroofs.eu

Be to, galite naudotis šiomis duomenų apsaugos teisėmis:

- prisijungti, taisyti, naujinti ar, priklausomai nuo konkretaus atvejo, šalinti jūsų asmeninius duomenis

- prieštarauti dėl asmeninių duomenų apdorojimo, prašyti riboti asmeninių duomenų apdorojimą ar teikti specialųjį prašymą dėl perkėlimo

- atšaukti mūsų siunčiamus rinkodaros pranešimus bet kuriuo metu nenurodant priežasties. Galite pasinaudoti šia teise, spustelėdami „unsubscribe“ (atsisakyti prenumeratos) mūsų siunčiamame rinkodaros pranešime arba „opt-out“ (atsisakyti) nuorodą. Jei taip pat norite atsisakyti kitų rinkodaros formų (pvz.: pašto rinkodaros pranešimų ar telerinkodaros), prašome susisiekti su mumis.

- atšaukite savo sutikimą bet kuriuo metu ir nepateikdami jokios priežasties apdoroti mūsų surinktus ir apdorotus savo asmeninius duomenis remiantis savo sutikimu. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos mūsų atlikto apdorojimo teisėtumui, kol galiojo jūsų sutikimas, ir jis neįtakoja asmeninių duomenų apdorojimo, jei tai bus daroma remiantis kitu teisiniu pagrindu be asmeninio sutikimo.

- teikite skundą duomenų apsaugos institucijai dėl jūsų asmeninių duomenų rinkimo, saugojimo, apdorojimo ar siuntimo, ar naudojimo kitu būdu.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į vietinę duomenų apsaugos instituciją.

 

III. Vartotojams taikomos taisyklės

 

III/1. Vartotojo įsipareigojimai ir atsakomybė 

Vartotojas įsipareigoja imtis atitinkamo atsargumo teikiant savo duomenis.   Operatorius nebus atsakingas už kilusią žalą, kai vartotojas nesiėmė atitinkamų savo duomenų apsaugos atsargumo priemonių.

Vartotojas gali naudotis tinklapiu, tik prisiimdamas asmeninę atsakomybę. Operatorius nebus atsakingas už vartotojo patirtą žalą ar nepatogumą, kai jis naudojasi tinklapiu, jei ji kilo dėl priežasčių, jog vartotojas nesiėmė reikiamų atsargumo priemonių, naudojantis šiuo tinklapiu.   Vartotojas gali naudotis savo viešaisiais ir kitiems asmenims prieinamais duomenimis, prisiimdamas asmeninę atsakomybę.

Naudojantis šiuo tinklapiu, vartotojas įsipareigoja apdoroti juos garbingai, atsižvelgdamas į kitų asmenų teises ir interesus. 

Vartotojas įsipareigoja laikytis galiojančių teisinių normų ir naudojimo metu jis įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokios neteisėtos ar kitų asmenų interesus pažeidžiančių veiksmų.  Be to, vartotojas įsipareigoja gerbti kitų asmenų privačias sritis, asmens teises ir intelektualaus turto teises, ypač literatūros, mokslinių ir meno kūrinių, išradimų, projektavimo, pramoninių mėginių, prekės ženklų ir brendų, priskiriamų autorinėms teisėms, apsaugos reikalavimus.    Vartotojas įsipareigoja susilaikyti nuo nusikaltimų ir baudžiamųjų teisės pažeidimų ir įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokių nepadorių, nešvankių išsireiškimų ir pasisakymų ar bet kokios kitos veiklos, kuri kitiems asmenims gali sukelti pasipiktinimą; 

Visi vartotojai įsipareigoja nusilaikyti nuo bet kokios veiklos, kuria būtų trukdoma tinkamai naudotis tinklapiu. Visi vartotojai įsipareigoja nusilaikyti nuo bet kokios veiklos, kuria pažeidžiami Operatoriaus interesai. Be to, vartotojas įsipareigoja konkrečiai:

- Susilaikyti nuo nuo veiklos, kuria būtų neleidžiama ar trukdoma eksploatuoti šį tinklapį;

- Susilaikyti nuo veiklos, kuria siekiama įgyti ar naudotis Operatoriaus verslo paslaptimis ar informacija, kuri laikoma slapta;

- Susilaikyti nuo visų pranešimų, kuriais pateikiama klaidinga su paslauga susijusi informacija;

- Susilaikyti nuo visos veiklos, kuri kelia grėsmę tinklapio saugumui;

- Susilaikyti nuo visos veiklos, kuria siekiama reklamuoti nuosavą produktą ar paslaugą ar juos abu trečiajai šaliai. 

Be to, Operatorius gali nustatyti kitus apribojimus, apie kuriuos informuos vartotojus.

Naudojantis tinklapiu, vartotojai gali viešinti kitų asmenų asmeninius duomenis ar padaryti juos prieinamais kitiems asmenims, jei minėtas asmuo su tuo sutinka. Minėto asmens sutikimas nebūtinas, jei minėti duomenys prieinami viešai ar šie duomenys buvo paviešinti be apribojimų.

Registruojantis vartotojai gali įvesti tik savo asmeninius duomenis. Jūsų asmenų duomenų įvedimas laikomas neteisėta duomenų tvarkymo veikla, kuri gali sukelti teisiniuose aktuose numatytas pasekmes. Piktnaudžiaujant kitų asmenų asmeniniais duomenimis, Operatorius suteiks paramą kompetentingai institucijai, kad padėtų nustatyti teisės pažeidimą ir nustatytų jį padariusi asmenį. 

Čia aprašyti apribojimai taikomi visiems tinklapio lankytojams.

 

III/2. Su pažeidusiais vartotojais susijusi procedūra

Jei vartotojas pažeidžia šios Politikos ar teisinių aktų reikalavimus, Operatorius gali pašalinti vartotojo registraciją. Tokiu atveju, vartotojo registracija gali būti nutraukta, jis nebegalės naudotis tinklapio paslaugomis ateityje.

Jei dėl vartotojo elgesio turi būti pradėtas teismo procesas, Operatorius gali saugoti reikiamus duomenis, kad būtų nustatytas toks konkretus vartotojas, nepaisant jo pašalinimo, taip pat su šiuo teisės pažeidimu susijusius duomenis, kuriuos ji gali perduoti kompetentingai institucijai. 

Jei vartotojas pažeidžia trečiosios šalies teises ir trečioji šalis turi teisę teikti ieškinį teismui, Operatorius gali perduoti duomenis trečiajai šaliai, jei trečioji šalis gali patvirtinti savo teisinį interesą.

 

IV. Duomenų saugumas

 

Naudojame atitinkamus ir plačiai paplitusius metodus, kad apsisaugotume nuo neteisėtos prieigos prie asmeninių duomenų, išsaugotume jų tikslumą ir užtikrintume tinkamų jų naudojimą.

Jei sukursite vartotojo paskyrą mūsų tinklapiu, paskyros duomenys ir visas profilis apsaugotas slaptažodžiu. Rekomenduojame niekam nenurodyti savo slaptažodžio. Mūsų personalas niekada neprašys pateikti slaptažodžio nepageidaujamu skambučiu ar el. pašto laišku. Nepamirškite išeiti iš paskyros ir uždarykite naršyklės langą, kai baigėte seansą. Tai padeda apsisaugoti nuo kitų asmenų prieigos prie jūsų asmeninių duomenų ir laiškų, jei su kitu asmeniniu kartu naudojatės kompiuteriu ar naudojatės kompiuteriu viešoje vietoje, prie kurios turi prieigą kiti asmenys. 

Kai savanoriškai pateikiate savo duomenis internetu, pvz.: pranešimų lentose, el. pašte ar pokalbių svetainėse, kyla rizika, kad kiti asmenys gali rinkti ar naudotis šia informacija. Duomenų perdavimo internetu ar bet kokiu belaidžiu tinklu saugumas nėra absoliutus. Todėl tokiais atvejais, nepaisant to, kad imamės visų priimtinų ir tikėtinų apsaugos priemonių, kad apsaugotume jūsų asmeninius duomenis, negalime garantuoti jūsų mums siunčiamų duomenų saugumo, todėl tai galite padaryti tik prisiimdami asmeninę atsakomybę.  

 

V. Teikimas dėl vaikų

 

Mūsų pradžios puslapis buvo parengtas vyresniems nei 18 m. amžiaus fiziniams asmenims. Kadangi negalime nustatyti mūsų tinklapyje besilankančių asmenų amžiaus dėl asmeninių duomenų ir patikros galimybių, šią duomenų apsaugos deklaraciją naudosime kiekvienai amžiaus grupei. Tokiu atveju, kai jaunesnis nei 18 m. amžiaus fizinis asmuo pateikė mums asmeninius duomenis be savo tėvų ar globėjų sutikimo, prašysime jo tėvus ar globėjus susisiekti su mumis, kad atitinkamomis priemonėmis galėtume pašalinti minėtus duomenis.

 

VI. Trečiųjų šalių praktika ir duomenų apsaugos veikla, sietina su asmeniniais duomenimis

 

Reklamos teikėjų duomenų apsaugos gairės, sietinos su mūsų pradžios puslapio naudojimu bei apmokėjimu ar kitomis paslaugomis, gali skirtis nuo dabartinės Duomenų apsaugos politikos. Siūlome jums susipažinti su paslaugų teikėjo duomenų apsaugos reikalavimais, prieš kreipiantis dėl kainos ar sudarant sutartis su šiais paslaugų teikėjais.

 

VII. Asmeninių duomenų siuntimas už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų

 

Kadangi mūsų bendrovė yra multinacionalinės bendrovių grupės narė, tam tikrais atvejais, jūsų asmeniniai duomenys gali būti siunčiami ar bendrinami su ne EEE šalimis, įskaitant priežastis, bet neapsiribojant, ir siekiant dabartiniame dabartinėje Duomenų apsaugos politikoje nurodytų tikslų, atsižvelgiant į atitinkamas teisines nuostatas. Tokie duomenų perdavimai šiuo metu atliekami mūsų Naujosios Zelandijos filialui, jurisdikcija oficialiai pripažįstama Europos Komisijos nuo 2012 m., siekiant užtikrinti atitinkamą iš Europos Sąjungos perduodamų asmeninių duomenų apsaugos lygį (Komisija įgyvendinanti 2012 m. gruodžio 19 sprendimą pagal Europos Parlamento ir Europos Tarybos Direktyvą 95/46/EB dėl atitinkamų Naujosios Zelandijos asmeninių duomenų apsaugos priemonių.

Anksčiau nurodytu atveju, mūsų bendrovė ar mūsų bendrovės nariai imsis visų priimtinų ir būtinų priemonių, kad už EEE ribų esančiai šaliai siunčiami asmeniniai duomenys būtų apdorojami saugiai. Jei norėtumėte sužinoti išsamiau apie šias priemones, prašome kreiptis į mus.

Kontaktinė informacija

Praneškite mums, jei galime jums padėti!