Pateikiamos informacijos pavyzdys renkant duomenis iš potencialių klientų (+ naujienlaiškis)

Prašome atkreipti dėmesį, kad čia įvestus asmens duomenis tvarko „Gerard®“ - „Roof Tile Group“ įmonės, įkurtos ir veikiančios pagal Belgijos įstatymus, kurios pagrindinė buveinė yra Belgija, narė; „ROOF TILE GROUP Europe NV“, Michielenweg 3, B -3700 TONGERENAS, BELGIJA; el. pašto adresas: office@gerardroofs.eu, tiesiogiai arba per jos duomenų tvarkytojus.

Jūsų duomenys yra tvarkomi siekiant pateikti jums prašomą pasiūlymą / informaciją ir susisiekti su jumis dėl tokio pateikto pasiūlymo / informacijos, taip pat siųsti jums mūsų naujienlaiškius (tuo atveju, jei jūs užsisakėte šią paslaugą).

Tokie duomenys bus tvarkomi tam, kad pateiktumėme jums prašomą pasiūlymą / informaciją ir kad galėtumėme vėliau su jumis susisiekti dėl minėto pasiūlymo / informacijos.

Atsižvelgiant į jūsų pasirinktus prenumeratos nustatymus, taip pat iš turimos informacijos, kurią užpildėte, jūsų duomenys taip pat bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams, pavyzdžiui, naujienlaiškiams bei informacijai apie akcijas. Tiesioginė rinkodara bus vykdoma toliau nurodytomis ryšių priemonėmis, t. y.:

- internetinės rinkodaros būdu (žinutės jūsų paskyroje);

- rinkodara el. paštu;

- mobilioji rinkodara (SMS ir MMS žinutės jūsų nurodytu telefono numeriu);

- telefoninė rinkodara (telefoniniai skambučiai).

 

Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 6 straipsnio 1 dalies b punktas (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR); konkrečiai, kad jūsų prašymu būtų imtasi priemonių prieš galutinai sudarant sutartį;

- BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas; konkrečiai, jūsų sutikimas dėl duomenų tvarkymo vienu ar keliais konkrečiais tikslais; 

Mes galime perduoti jūsų duomenis savo prekybos agentams ir pardavimo specialistams aukščiau nurodytais tikslais.

Įvedus jūsų duomenis į paieškos sistemą, jie bus tvarkomi [3 metus].

Galite naudotis šiomis teisėmis, kiek jos susiję su tokiu duomenų tvarkymu:

Prieigos teisė. Iš mūsų galite gauti patvirtinimą apie tai, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir, jei taip, prieigą prie asmens duomenų ir papildomos informacijos, išvardytos minėto reglamento 15 straipsnyje.

Teisė ištaisyti duomenis. Galite paprašyti mūsų ištaisyti galimus netikslius asmens duomenis apie jus.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą. Galite paprašyti mūsų apriboti jūsų duomenų tvarkymą tam tikrais atvejais, kaip tai numatyta minėto reglamento 18 straipsnyje.  

Teisė prieštarauti tvarkymui. Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija.

Teisė ištrinti duomenis. Galite paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmeninius duomenis.

Jūs galite naudotis šiomis teisėmis atsiųsdami mums prašymą raštu aukščiau nurodyta kontaktine informacija.

Teisė pateikti skundą vietinei Duomenų apsaugos institucijai (DAI), kuri atlieka duomenų apsaugos įstatymo taikymo priežiūros funkciją. Kiekvienoje ES valstybėje narėje veikia viena DAI. Norėdami rasti savo vietinę DAI, apsilankykite: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Kontaktinė informacija

Praneškite mums, jei galime jums padėti!