Naudojimo sąlygos ir duomenų tvarkymo politika

Naudojimo sąlygos ir duomenų tvarkymo politika

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1 Vykdytojas

Ši svetainė yra administruojama įmonės „AHI Roofing Kft“. (registruotoji buveinė: H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14, įmonės registracijos numeris: 19-09-511580, el. paštas office@gerardroofs.eu, toliau vadinama „Vykdytojas“, ir, asmens duomenų tvarkymo kontekste „Duomenų valdytojas“). Vykdytojas tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia svetainės naudotojai.

 

1.2 Naudotojas

Naudotojai yra visi asmenys, kurie lankosi svetainėje arba naudojasi paslaugomis, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra registruoti. Kai kuriomis paslaugomis gali naudotis tik registruoti naudotojai.

 

1.3 Politikos taikymo sritis ir pakeitimai

Naudojimo sąlygų ir duomenų tvarkymo politikos (toliau vadinama „Politika“) taikymo sritis apima Vykdytojo teikiamas paslaugas ir duomenų tvarkymą, susijusį su šia svetaine (toliau vadinama „Svetainė“).

Jeigu nenurodyta kitaip, Politikos taikymo sritis neapima paslaugų ir duomenų tvarkymo, susijusio su reklama, loterijomis, paslaugomis ir kitomis kampanijomis ir turiniu, kuriuos rodo trečioji šalis, besireklamuojanti arba kitaip pasirodanti Svetainėje. Jeigu nenumatyta kitaip, Politikos taikymo sritis neapima svetainių ir paslaugų teikėjų, susijusių su Svetaine per saitus, esančius Svetainėje, paslaugų ir duomenų tvarkymo.

Vykdytojas pasilieka teisę keisti Politiką. Naudotojams prašant Vykdytojas informuos apie ankstesnius pakeitimus. Vykdytojas praneš apie pakeitimus Svetainėje ir pakeitimai įsigalios tik po tokio pranešimo. Kai apie pakeitimą pranešama Svetainėje, jis yra taikomas naudotojams be papildomų pranešimų arba veiksmų. Vykdytojas neprivalo siųsti naudotojams atskiro pranešimo apie pakeitimus.

 

1.4 Vykdytojo veikla, Svetainės tikslas

Vykdytojas yra verslo asociacija, profesionaliai besiverčianti GERARD stogų dengimo technologijos produktų platinimu ir gamyba, teikianti savo paslaugas ne tik Vengrijoje, bet platinanti minėtus produktus visoje Europoje.

Šios Svetainės tikslas yra pristatyti visiems lankytojams įmonės platinamus produktus ir teikiamas paslaugas, be to, teikti informaciją apie galimybę įsigyti tokius produktus ir paslaugas, Vykdytoją ir jo veiklą.

 

 

1.5 Reglamentuojantys teisės aktai

Vykdytojas yra verslo asociacija, registruota Vengrijoje, todėl vykdo savo veiklą pirmiausia pagal Vengrijos teisės normas. Vykdant įmonės veiklą, įskaitant reklamavimą ir platinimą, už Vengrijos ribų, taikomi atitinkamos šalies įstatymai.

Kai yra įmanoma pasirinkti jurisdikcijas, Vykdytojas pareiškia, kad taikomi Vengrijos įstatymai.

Jeigu galima įvairių teismų ir institucijų jurisdikcija, Vykdytojas pareiškia, kad renkasi Vengrijos teismų ir institucijų jurisdikciją.

 

 

2. Duomenų tvarkymas

 

2.1 Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas ir principai

Asmens duomenis tvarko Vykdytojas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra asmenų savanoriškas sutikimas. Naudodamiesi Svetaine ir užsiregistruodami joje asmenys pareiškia, kad besąlygiškai sutinka su šia Politika. Ši Politika yra vertinama kaip tinkamas pranešimas, teikiamas susijusiems asmenims.

Vykdytojas tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos pateikia duomenų subjektas, arba tuos, kurie buvo gauti duomenų subjektui atliekant veiksmus, susijusius su Svetaine. Vykdytojas deda visas įmanomas pastangas siekdamas, kad jo veiksmai nepažeistų duomenų subjektų teisių.

Visi asmens duomenys tvarkomi Vykdytojo siekiant teikti ir tobulinti Svetainės paslaugas. Todėl asmens duomenų tvarkymo tikslas yra duomenų subjektų identifikavimas, paslaugų teikimas, svetainės analizė ir tobulinimas. Vykdytojas netvarko duomenų, kurių tvarkymas nėra būtinas minėtiems tikslams pasiekti.

Vykdytojas deda visas įmanomas pastangas siekdamas užtikrinti, kad yra visiškai laikomasi šių principų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu:

- asmens duomenys gali būti tvarkomi tik konkrečiu tikslu;

- visi duomenų tvarkymo etapai, įskaitant duomenų tvarkymo apimtį, atliekami laikantis šio konkretaus tikslo, ;

- asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

- duomenys yra tikslūs, išsamūs ir nauji;

- jei duomenų subjekto identifikavimas nebūtinas, duomenų tvarkymas keičiamas taip, kad duomenų subjekto identifikavimas taptų neįmanomas;

- tinkamai laikomasi duomenų subjektų teisių;

- duomenų subjektas yra tinkamai informuotas ir supranta anksčiau pateiktą informaciją bei savo asmens duomenų tvarkymo apimtį.

 

 

2.2 Duomenų tvarkymo vieta. Reglamentuojantys teisės aktai

Duomenys tvarkomi Vykdytojo buveinėje, filiale ar įstaigoje arba techninio duomenų tvarkymo paslaugas Vykdytojui pagal paslaugų teikimo sutartį teikiančio tvarkytojo patalpose. Sprendimus, susijusius su duomenų tvarkymu, priima Vykdytojas.

Atsižvelgiant į 1.5 skyriaus nuostatas, duomenų valdytojas yra Vengrijos juridinis asmuo, duomenų tvarkymo vieta – Vengrija. Todėl tvarkant asmens duomenis taikomi Vengrijos reguliuojantys teisės aktai, pirmiausia 2011 m. CXII aktas dėl informacijos privatumo ir informacijos laisvės.

Tvarkydamas asmens duomenis, Vykdytojas gerbia Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 95/46/EC dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas.

 

2.3 Registracija

Lankantis Svetainėje registruotis nėra būtina, tačiau tam tikros paslaugos yra teikiamos tik registruotiems vartotojams.

 

2.4 Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindinės taisyklės

Pagrindinis registracijos metu pateiktų duomenų tvarkymo tikslas yra naudotojų identifikavimas ir bendravimas su jais. Kiti duomenų tvarkymo tikslai yra Svetainės paslaugų teikimas, tokių paslaugų plėtra, informacinių naujienlaiškių ir reklamos siuntimas naudotojams.

Tvarkydamas asmens duomenis Vykdytojas laikosi atitinkamų reguliuojančių teisės aktų, ypač 2011 m. CXII akto dėl informacijos privatumo ir informacijos laisvės nuostatų.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas visada yra duomenų subjekto suteiktas sutikimas.

Vykdytojas pasilieka teisę keisti registracijos formos turinį, šalinti duomenų įvedimo laukus arba kurti naujus, ypač jei tai yra būtina arba pagrįsta naudotojų poreikiais ar reguliuojančių teisės aktų pakeitimu. Vykdytojas praneša naudotojams apie pakeitimus. Vykdytojas negali keisti naudotojų pateiktų duomenų.

Be to, norint gauti tam tikras paslaugas gali reikėti papildomai tvarkyti duomenis. Vykdytojas visada pateikia tinkamą išsamią informaciją apie tokį duomenų tvarkymą, pagrįstą savanorišku naudotojų sutikimu.

 

2.5 Prieiga prie tvarkomų duomenų, duomenų perdavimas, duomenų naudojimas

Prieiga prie duomenų teikiama asmenims, kurių veikla atitinka Vykdytojo interesus, – ypač agentams ir darbuotojams – ir kuriems prieiga būtina siekiant vykdyti savo veiklą ir kurie yra susipažinę su įsipareigojimais, susijusiais su duomenų tvarkymu.

Vykdytojas gali perduoti arba suteikti prieigą prie savo tvarkomų duomenų trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei duomenų subjektas aiškiai tam pritaria arba to reikalaujama pagal įstatymus.

Vykdytojas turi teisę, vadovaudamasis susijusiais reguliuojančiais teisės aktais, naudotis tvarkytojo, teikiančio technines duomenų tvarkymo paslaugas, paslaugomis tam tikrų techninių operacijų tikslais. Tvarkytojas, teikiantis technines duomenų tvarkymo paslaugas, turi teisę vykdyti tik Vykdytojo priimtus sprendimus vadovaudamasis Vykdytojo nurodymais. Tvarkytojo, teikiančio technines duomenų tvarkymo paslaugas, skyrimas neturi įtakos Vykdytojo atsakomybei.

Vadovaudamasis 2.4 skyriaus nuostatomis Vykdytojas naudoja naudotojo pateiktus duomenis pirmiausia identifikavimo ir bendravimo, paslaugų teikimo ir plėtros tikslais, taip pat siekdamas siųsti naujienlaiškius ir reklamą.

Vykdytojas turi teisę naudoti duomenis statistikos tikslais, bet tik taip, kad jų negalima būtų identifikuoti. Vykdytojas turi teisę naudoti techninius duomenis, įrašytus pagal 2.11 skyriaus nuostatas, statistikos tikslais.

 

2.6 Duomenų tvarkymas reklamos ir tyrimų tikslais

Vykdytojas turi teisę naudoti naudotojų pateiktus duomenis (el. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį, kitus identifikatorius, naudojamus bendravimo tikslais) siekdamas siųsti naudotojui elektroninius laiškus, susijusius su Vykdytoju, jo veikla ir Svetainė reklamos tikslais, naujienlaiškius, susijusius su paslaugomis, reklaminius laiškus arba kitus panašaus pobūdžio pranešimus. Registruodamasis naudotojas sutinką, kad Vykdytojas pridėtų reklamą prie pranešimų, naujienlaiškių ir kitų informacinių laiškų.

Registruodamasis naudotojas sutinka, kad Vykdytojas siųstų jam reklamą paštu ir naudotų jo duomenis šiuo tikslu. Sutikimas taikomas visiems pranešimams, siunčiamiems el. paštu, telefonu, paštu ar kitu būdu.

Naudotojai sutinka, kad Vykdytojas reklamos tikslais naudotų duomenis, gautus naudotojams naudojantis Svetaine, siekiant siųsti naudotojams tikslinius, individualiai pritaikytus pasiūlymus.

Vykdytojas gali naudoti tvarkomus duomenis individualiai pritaikydamas reklamas, atsirandančias atsisiunčiamose svetainėse ir pasirinkdamas svetainę, kraunamą naudotojui išeinant iš Vykdytojo svetainės. Šios operacijos atliekamos automatiškai, be žmogaus įsikišimo, taikant kompiuterinę programą.

Vykdytojas gali naudoti tvarkomus duomenis nuomonių apklausos, rinkos tyrimų, tyrimo pavyzdžių sudarymo tikslais arba norėdamas tyrimo metu susisiekti su naudotojais.

 

2.7 Duomenų tvarkymo trukmė

Vykdytojas šalina duomenis, jei:

- jų tvarkymas prieštarauja įstatymams, arba šalinimas yra numatytas reglamentuojančiais teisės aktais;

- to prašo duomenų subjektas;

- duomenys yra nepakankami arba klaidingi, todėl jų neįmanoma naudoti;

- duomenų tvarkymo tikslas yra pasenęs;

- yra valdžios atstovų arba teismo įsakymas.

 

Naudotojas gali prašyti, kad jo asmens duomenys būtų pašalinti. Duomenų subjektui pateikus tokį prašymą, Vykdytojo sistema pašalina duomenis per penkias darbo dienas. Pašalinus duomenis, kurie yra privalomi registruojantis, pašalinama registracija.

Asmens duomenų pašalinimas reiškia, kad duomenys tampa neatpažįstami tokiu būdu, kad ryšys tarp duomenų ir duomenų subjekto nebegali būti atkurtas.

Jei naudotojo ir Vykdytojo sutartiniai santykiai yra grindžiami civiline teise, civilinės teisės aktai taip pat taikomi tvarkant duomenis. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant vykdyti civilinės teisės nustatytus reikalavimus. Jeigu buvo pradėta administracinė arba teismo procedūra dėl neteisėtų naudotojo veiksmų, Vykdytojas gali tvarkyti duomenis siekdamas sėkmingai užbaigti tokią procedūrą.

 

2.8 Duomenų subjektų teisės, privatumo apsauga

Naudotojai turi teisę keisti savo duomenis, o tais atvejais, kai jie negali pakeisti klaidingų duomenų, prašyti Vykdytojo juos pakeisti. Vartotojas turi teisę ištrinti tam tikrus savo duomenis arba visus savo registracijos duomenis. Naudotojas gali prašyti informacijos apie savo duomenų tvarkymą. Tokią informaciją Vykdytojas taip pat gali suteikti elektroniniu paštu.

 

  1. 9 Registracijos ir duomenų pašalinimas duomenų subjektui prašant

Naudotojas gali prašyti pašalinti savo registraciją. Vykdytojas patenkina prašymą per penkias darbo dienas. Jei naudotojas pašalina savo registraciją, jis neturės teisės gauti paslaugas, kurios yra teikiamos tik registruotiems naudotojams.

Po to, kad registracijos duomenys buvo pašalinti, Vykdytojas gali naudoti šiuos duomenis statistikos tikslais taip, kad naudotojo identifikavimas būtų neįmanomas, tačiau tai nereiškia, kad vėliau registraciją bus galima atstatyti.

Esant abejonių, ar duomenų subjektas prašė pašalinti savo duomenis, ypač, jeigu prašymas panaikinti registraciją gautas ne iš to el. pašto adreso, kurį pateikė duomenų subjektas, Vykdytojas gali prašyti, kad duomenų subjektas tinkamai save identifikuotų.

  1. 10 Duomenų saugumas

Vykdytojas imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių siekdamas užtikrinti duomenų saugumą, rūpinasi jų tinkama apsauga, ypač nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, perdavimo, atskleidimo, pašalinimo ar sunaikinimo, taip pat nuo netyčinio sunaikinimo ar pažeidimo.

Vykdytojas užtikrina duomenų saugumą imdamasis reikiamų techninių ir organizacinių priemonių.

 

  1. 11 Duomenų tvarkymas techniniais tikslais

Vykdytojo sistema automatiškai įrašo naudotojo kompiuterio IP adresą, apsilankymo pradžios datą ir tam tikrais atvejais – priklausomai nuo kompiuterio nustatymų – naršyklės ir operacinės sistemos tipą. Tokiu būdu surinkti duomenys negali būti derinami su kitais asmens duomenimis. Šių duomenų tvarkymas naudojamas tik statistikos tikslais.

Paslaugos tiekėjas pasilieka teisę naudoti duomenų failus (slapukus) naudotojo kompiuteryje, apie slapukus atskirai pranešama naudotojo kompiuterio ekrane.

 

  1. 12 Duomenų apsaugos registras

 

Vykdytojas pranešė duomenų apsaugos pareigūnui apie savo duomenų tvarkymo veiklą tam, kad būtų įtrauktas į šiuo pareigūno turimą registrą. Gavęs registracijos numerį, duomenų valdytojas nurodys jį šioje Politikoje.

 

3. Naudotojams taikomos taisyklės

 

3.1 Naudotojo įsipareigojimai ir atsakomybė

Teikdamas savo duomenis, naudotojas turi elgtis atsargiai. Vykdytojas gali nebūti atsakingas už žalą, atsiradusią dėl to, kad naudotojas tinkamai nesaugojo savo duomenų.

Naudotojas prisiima riziką, susijusią su Svetainės naudojimu. Vykdytojas neprisiima atsakomybės už žalą arba nemalonumus, galinčius nutikti naudotojui dėl nepakankamai atsargių veiksmų naudojantis Svetaine. Naudotojas gali viešinti duomenis arba suteikti kitiems asmenims prieigą prie jų tik prisiimdamas su tuo susijusią riziką.

Naudodamasis svetaine naudotojas privalo veikti sąžiningai ir deramai atsižvelgdamas į kitų teises ir interesus.

Naudotojas privalo laikytis galiojančių teisės normų nuostatų, o naudojimo metu susilaikyti nuo bet kokios neteisėtos ar kitų asmenų interesus pažeidžiančios veiklos. Naudotojas privalo gerbti kitų žmonių teisę į privatumą, asmens neturtines teises, intelektinės nuosavybės teises, ypač atsižvelgdamas į normas, kuriomis nustatoma literatūros, mokslo ir meno darbų, atradimų, dizaino, gamybos pavyzdžių, prekės ženklų ir komercinių prekės ženklų, saugomų intelektinės nuosavybės įstatymais, apsauga. Naudotojas privalo susilaikyti nuo įstatymų pažeidimo arba nusiklastomos veiklos, taip pat nevartoti nešvankių, nepadorių ar kitokių terminų ar posakių, galinčių sukrėsti kitus žmones.

Visi naudotojai turi vengti veiklos, trukdančios įprastai naudoti svetainę. Visi naudotojai turi vengti bet kokios veiklos, kuri kenkia Vykdytojo interesams. Naudotojas privalo:

- netrikdyti ir netrukdyti svetainės darbo;

- vengti veiklos, kuria siekiama gauti arba naudoti Vykdytojo verslo paslaptis arba kitą konfidencialią informaciją;

- neteikti neteisingos informacijos, susijusios su paslaugomis;

- vengti veiksmų, keliančių grėsmę svetainės IT saugumui;

- nevykdyti veiklos, kuria siekiama reklamuoti naudotojo ar kito asmens produktus ar paslaugas.

Be to, Vykdytojas gali pateikti kitų apribojimų, apie kuriuos bus pranešta naudotojams.

Naudodamiesi svetaine, vartotojai gali viešai paskelbti arba suteikti kitiems prieigą prie kitų asmenų asmens duomenų tik turėdami susijusių asmens subjektų sutikimą. Toks sutikimas nėra būtinas, jeigu duomenys yra atskleidžiami per duomenų subjekto viešuosius pasirodymus arba jeigu anksčiau duomenų subjektas paviešino duomenis netaikydamas apribojimų.

Registruodamiesi naudotojai gali pateikti tik savo asmens duomenis. Kitų asmens duomenų pateikimas laikomas neteisėtu duomenų tvarkymu ir gali užtraukti pasekmes, numatytas atitinkamų teisės normų. Kitų žmonių neteisėtu asmens duomenų naudojimo atveju Vykdytojas bendradarbiaus su valdžios atstovais tiriant pažeidimą ir nustatant pažeidėją.

Šiame skyriuje numatyti apribojimai taikomi visiems svetainės lankytojams.

 

3.2 Procedūra prieš naudotojus ir naudotojus, vykdančius pažeidimus

Jeigu naudotojas pažeidžia šios Politikos arba teisės normų nuostatas, Vykdytojas gali pašalinti naudotojo registraciją. Tokiu atveju naudotojo registracija nutraukiama ir jis nebegali naudotis svetainės paslaugomis.

Jeigu prieš naudotoją pradėta teismo procedūra arba kitos institucijos procedūra dėl naudotojo neteisėtų veiksmų, Vykdytojas gali neatsižvelgdamas į duomenų pašalinimą saugoti naudotojo duomenis, būtinus atpažinimui, taip pat duomenis, susijusius su pažeidimu, ir pateikti šiuos duomenis procedūrą vykdantiems organams.

Jeigu naudotojas pažeidžia trečiosios šalies teises ir ši trečioji šalis turi teisę pradėti procedūrą, Vykdytojas gali pateikti duomenis šiai trečiajai šaliai, jeigu ši trečioji šalis įrodys savo teisėtus interesus.

 

 

4. Vykdytojo atsakomybės netaikymas

 

4.1 Paslaugos tęstinumas

Vykdytojas įsipareigoja imtis visų pagrįstų priemonių siekdamas užtikrinti, kad paslaugos teikimas nebus trikdomas ir pertraukiamas. Atsižvelgiant į tai, kad teikiama paslauga yra nemokama, Vykdytojas negarantuoja, kad paslauga niekada nebus pertraukiama, taip pat jis negali būti laikomas atsakingas už paslaugos teikimo laikiną sustabdymą ar nutraukimą. Vykdytojas imsis visų pagrįstų pastangų siekdamas išspręsti atsirandančius trikdžius ar naudojimo problemas, atsiradusias svetainės naudojimo metu, tačiau negali būti laikomas atsakingu už tokius trikdžius ar problemas.

Vykdytojas neatsako už naudotojų elgesį.

Vykdytojas imasi visų būtinų priemonių siekdamas užtikrinti naudotojų duomenų apsaugą.

 

4.2 Atsakomybė už svetainėje atskleistą informaciją

Vykdytojas naudoja Svetainę savo produktams ir paslaugoms rodyti. Vykdytojas imasi visų pagrįstų priemonių siekdamas užtikrinti tikslią ir išsamią informaciją, tačiau neprisiima atsakomybės tais atvejais, kai Svetainėje paskelbta informacija ne visai nesutampa su Vykdytojo siūlomais gaminiais ir paslaugomis.

Svetainėje pateikta informacija nėra laikoma pasiūlymu. Vykdytojas nėra atsakingas, jeigu ateityje nebus įmanoma įsigyti tokio kiekio ir tokios kokybės produktų ir paslaugų, kokie yra pateikti Svetainėje.

Informacija Svetainėje yra skelbiama tik informavimo tikslais ir negali būti laikoma Vykdytojo sutartiniais pareiškimais, oficialiais pranešimais arba naudojimo instrukcijomis.

Vykdytojas nėra atsakingas, jeigu informacija, skelbiama Svetainėje, skiriasi nuo informacijos, teikiamos kitais šių produktų arba paslaugų platintojais.

Svetainėje teikiama informacija neapima visos informacijos, susijusios su produktų ir paslaugų naudojimu, ir neprilygsta eksperto patarimui.

4.3 Atsakomybė už žalą

Vykdytojas atsako už žalą, kuria patiria duomenų subjektas dėl neteisėto duomenų tvarkymo arba duomenų saugumo reikalavimų pažeidimų. Taip pat Vykdytojas atsako už duomenų subjekto asmens teisių pažeidimą, įvykdytą neteisėtai tvarkant duomenis arba pažeidus duomenų saugumo reikalavimus.

Vykdytojas gali būti atleistas nuo atsakomybės, jeigu įrodys, kad žala arba pažeidimai buvo įvykdyti dėl priežasčių, kurių jis negalėjo valdyti. Kompensacija arba bauda nebus mokama, jeigu žalą sukėlė nukentėjusios šalies (t.y. duomenų subjekto) tyčiniai veiksmai arba rimtas aplaidumas.

 

Tais atvejais, kurių neapima ši Politika, atitinkamai bus taikomos 2011 m. CXII akto dėl informacijos privatumo ir informacijos laisvės nuostatos.

 

 

5. Teisių įgyvendinimo užtikrinimas

 

5.1 Vykdytojui pateikti prieštaravimai

Naudotojai dėl savo skundų ir prieštaravimų gali tiesiogiai kreiptis į Vykdytoją, o jis imasi visų pagrįstų pastangų siekdamas sutvarkyti ir atlyginti už galimus pažeidimus. Vykdytojas nagrinėja jam pateiktus skundus ir praneša naudotojui apie savo poziciją bei kokių imtasi priemonių.

 

5.2. Kiti teisių įgyvendinimo užtikrinimo būdai

 

Naudotojas gali užtikrinti savo teisių įgyvendinimą pagal 2011 m. CXII aktą dėl informacijos privatumo ir informacijos laisvės tokiu būdu:

- jis gali pateikti skundus tiesiogiai duomenų valdytojui, kuris nagrinėja skundą pagal 5.1 skyrių;

- jis gali prieštarauti, kad duomenys būtų tvarkomi, tokiu atveju duomenų valdytojas turi išnagrinėti prieštaravimą per 15 dienų ir priimti sprendimą;

- jis gali kreiptis į Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nacionalinę duomenų apsaugos ir informacijos laisvės instituciją);

- užtikrinti savo teisių įgyvendinimą teisme.

 

 

Slapukų politika

 

Pranešimas apie slapukus:

Šioje svetainėje naudojami slapukai, savo ir trečiųjų šalių. Toliau naudodamiesi šia svetaine, sutinkate su slapukų naudojimu.(galimi veiksmai: Sužinoti daugiau / Sutinku)

Išsamesnė informacija skyriuje „Sužinoti daugiau“:

Toliau pateikiama informacija skirta supažindinti naudotoją su informacija apie svetainės gerardroofs.eu slapukų siuntimą, naudojimą ir administravimą. Be to, pateikiama keletas naudingų nuorodų, susijusių su šia tema. Jei jums reikia daugiau informacijos ir ji nėra pateikta toliau, prašome susisiekti su mumis adresu office@gerardroofs.eu

 

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE

Šioje Politikoje paaiškinama, kaip slapukai naudojami šioje svetainėje. Kartkarčiais politika gali būti keičiama. Pakeitę politiką, informuosime jus naudodami tinkamas priemones, pvz., paskelbsime pakeistą politiką šiame puslapyje nurodydami naują paskutinio atnaujinimo datą. Naudodamiesi šia svetaine, sutinkate, kad slapukai bus siunčiami į jūsų kompiuterį pagal šios politikos sąlygas. Jeigu nenorite kad būtų naudojami šios svetainės slapukai, išjunkite slapukus arba nesinaudokite šia svetaine.

 

 

KAS YRA SLAPUKAI?

 

Slapukas yra tekstinės informacijos failas, kurį svetainė paverčia naršyklės slapuko failu jūsų kompiuterio standžiajame diske tam, kad svetainė galėtų jus atpažinti, kai kitą kartą lankysitės svetainėje ir atsiminti tam tikrą informaciją apie jus. Ši informacija gali apimti jūsų lankytus puslapius, meniu pasirinkimus, kitą informaciją, kurią pateikėte pildydami formas, ir jūsų apsilankymo laiką bei datą.

 

Slapukai yra dviejų tipų:

 

Būtinieji slapukai Šitie slapukai yra būtini, kad svetainė tinkamai veiktų. Naudodami juos užtikriname tokių paslaugų, kaip rezervavimas, prieiga prie paskyros ir pirkinių krepšelis veikimą. Juos išjungus naudotojas negalės naudotis šiomis paslaugomis.

 

Veikimą gerinantys slapukai Šitie slapukai naudojami siekiant stebėti svetainės darbą ir akcentuoti svetainės dalis, kurios yra aktualios apsilankiusiam naudotojui. Naudodami juos galime ištaisyti klaidas ir rasti veiksmingų susiejimo sprendimų. Naudojant juos nerenkama informacija, kurią naudojant galima atpažinti naudotoją.

 

 

KAS YRA TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI?

 

Trečiųjų šalių slapukus siunčia kita organizacija jūsų lankomos svetainės savininkui. Pavyzdžiui, svetainėje gali būti naudojamos trečiosios šalies analitikos įmonės paslaugos ir įmonė siųs slapuką siekdama atlikti šias paslaugas. Svetainėje, kurioje lankotės, taip pat gali būti įtaisytas tokių paslaugų tiekėjų, kaip „YouTube“ arba „Flickr“ turinys, ir tokie paslaugų tiekėjai gali nustatyti savo slapukus. Svetainė gali naudoti trečiųjų šalių reklamavimo tinklą siekdama teikti tikslingą reklamą jų svetainėje, jos taip pat gali turėti galimybę sekti jūsų naršymą įvairiose svetainėse. Šioje svetainėje nenaudojami tokio tipo slapukai.

 

 

KLAUSIMAI DĖL SLAPUKŲ SAUGUMO IR PRIVATUMO

 

Slapukai NĖRA virusai. Slapukai naudoja paprastą tekstinį formatą. Jie nėra sujungtos kodo dalys, todėl negali būti įvykdyti ir neįvykdo patys savęs. Todėl jie negali patys save kopijuoti ir plisti kituose žiniatinklio tinkluose tam, kad vėl save įvykdytų ir atkartotų. Kadangi jie nevykdo šių funkcijų, jie neatitinka standartinės viruso apibrėžties.

 

Tačiau slapukai GALI būti naudojami norint pakenkti. Kadangi juose yra saugoma informacija apie naudotojo naršymo parinktis ir istoriją tiek konkrečioje svetainėje, tiek naršant keliose svetainėse, slapukai gali būti naudojami kaip šnipinėjimo programos forma. Daug antivirusinių programų gerai žino apie šitą problemą ir po įprastinės virusų ir šnipinėjimo programų paieškos paprastai žymi slapukus kaip failus, kuriuos reikia pašalinti.

 

 

SLAPUKŲ IŠJUNGIMAS

 

Daugelis naršyklių yra iš anksto nustatyti taip, kad sutinka su slapukų naudojimu. Tačiau jei norite, galite išjungti slapukus. Paprastai tai daroma keičiant interneto programinės įrangos naršymo nustatymus. Taip pat galima konfigūruoti naršyklės nustatymus ir leisti naudoti konkrečius slapukus arba nustatyti, kad būtų pranešta kiekvieną kartą prieš išsaugant naują slapuką jūsų kompiuteryje, tokiu būdu jums bus suteikta galimybė apsispręsti, leisti naudoti slapuką ar ne. Norėdami tvarkyti slapukų naudojimą galite pasinaudoti įvairiais jums teikiamais ištekliais, pvz., jums gali padėti jūsų naršyklės skyrius „Pagalba“. Taip pat galite išjungti arba pašalinti saugomus duomenis, kuriuos naudoja į slapukus panašios technologijos, pvz. „Local Shared Objects“ arba „Flash“ slapukai, tvarkydami naršyklės išorinių priedų nustatymus (add-on settings) arba apsilankius naršyklės gamintojo svetainėje. Kadangi mūsų slapukai leidžia jums naudotis kai kuriomis mūsų svetainės funkcijomis, patariame neišjungti slapukų. Gali būti, kad išjungus slapukus svetainės funkcionalumas sumažės arba iš viso negalėsite ja naudotis.

Mr. G
Pagalba jums

Ar norėtumėte gauti daugiau informacijos? Klauskite pono G! Prisijunkite prie draugiško pokalbio su juo!